Jsme nor­mál­ní IT fir­ma, li­dé ja­ko o­stat­ní, li­dé, kte­ří chá­pou své po­vo­lá­ní ja­ko po­cti­vé ře­me­slo, kde je­di­ným mě­řít­kem je spo­ko­je­nost s od­ve­de­nou pra­cí. I když nám by­lo vždy pro­ti mys­li dá­vat na­je­vo, jak jsme dob­ří, přes­to se to o nás ně­jak do­sta­lo do pově­domí.
Ob­rá­tí­te-li se na nás, do­sta­ne se Vám vlíd­né­ho, přá­tel­ské­ho a vstříc­néh­o při­je­tí, a vy­uži­je­te-li na­šich slu­žeb, u­vi­dí­te, že Vám bu­de­me dob­rý­mi par­ťá­ky, na kte­ré je pl­né spo­le­hnu­tí.

Váš
Pavel Beránek
šéf firmy

Vě­nu­je­me se pře­de­vším pé­či o in­for­mač­ní sys­témy a po­ža­dav­kům je­jich u­ži­va­te­lů. Na­še nej­čas­těj­ší an­gaž­má je mož­no při­lé­ha­vě o­zna­čit ja­ko „řeši­tel pro­blé­mů“.
Dů­vě­ra zá­kaz­ní­ků a dob­ré ob­chod­ní vzta­hy nás ne­zříd­ka při­vá­dě­jí do sou­vi­se­jí­cích obla­stí. Tvo­ří­me soft­wa­ro­vé a­pli­ka­ce, nej­čas­tě­ji spe­ci­a­li­zo­va­né we­by s vy­u­ži­tím da­ta­bá­zí, a za­vá­dí­me do pra­xe pod­ni­ko­vé in­for­ma­ční sys­té­my ESO9, kde po­sky­tu­je­me zá­kaz­ní­kům im­ple­men­ta­ční a kon­zul­ta­ční slu­žby.

Vět­ši­na z nás má vy­so­ko­škol­ské vzdě­lá­ní. Řa­du let jsme čle­nem part­ner­ských pro­gramů spo­leč­no­sti Micro­soft a dal­ších vý­rob­ců IT. Ak­tu­á­lní zna­lo­sti si do­pl­ňu­je­me ško­le­ní­mi k pro­duk­tům, pří­pad­ně kur­sy po­řá­da­ný­mi u­ni­ver­zi­ta­mi nebo od­bor­ný­mi in­sti­tu­ce­mi. Všich­ni na­ši pra­cov­ní­ci ma­jí ví­ce než de­se­ti­le­tou, vel­mi in­ten­zív­ní pra­xi v o­bo­ru.

Nej­čas­těj­ší for­mou spo­lu­prá­ce je po­sky­to­vá­ní slu­žeb na zá­kla­dě jed­no­du­ché ser­vis­ní smlou­vy, v níž se za­va­zu­je­me u­dr­žo­vat v pro­vo­zu in­fra­struk­tu­ru Va­še­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu a ře­šit po­ža­dav­ky u­ži­va­te­lů. Tu­to slu­žbu jsme na­zva­li Support Line. Je­jí sou­čás­tí je i ve­de­ní do­ku­men­ta­ce o in­for­mač­ním sys­té­mu a je­ho pra­vi­del­né au­di­ty, zpra­vid­la 1 x roč­ně. V rám­ci té­to služ­by se na nás mů­že­te ob­ra­cet s ja­ký­mi­ko­li prob­lé­my, na kte­ré při po­u­ží­vá­ní in­for­mač­ní­ho sys­té­mu na­ra­zí­te („ne­fun­gu­je a­pli­ka­ce“, „ne­cho­dí mi e-mai­ly“, „po­tře­bu­ji na­sta­vit o­práv­ně­ní“…). Je-li to k ře­še­ní po­ža­dav­ku po­tře­ba, za­jiš­ťu­je­me i ú­čast tře­tích stran (ji­ný­mi slo­vy: ře­ší­me pro­blém „na klíč“). V na­pro­sté vět­ši­ně pří­pa­dů jsme schop­ni Va­še po­ža­dav­ky vy­ře­šit na dál­ku, tj. te­le­fo­nic­ky nebo po in­ter­ne­tu. Když prob­lém tak­to zvlád­nout ne­lze, do­sta­ví se k Vám náš tech­nik a bu­de se prob­lému vě­no­vat na mí­stě.

Služ­ba Support Line mů­že být po­ja­ta jako pl­ná ná­hra­da fi­rem­ní­ho IT od­dě­le­ní ne­bo ja­ko od­bor­ná pod­po­ra správ­ce sys­té­mu, pří­pad­ně ji­ných pra­cov­ní­ků způ­so­bi­lých pro­vá­dět ú­ko­ny sprá­vy. Čím vy­šší je ta­to způ­so­bi­lost, tím niž­ší je ce­na služ­by kte­rá se ji­nak od­ví­jí od ve­li­kos­ti spra­vo­va­né­ho sys­té­mu. Hra­dí se pra­vi­del­ným mě­síč­ním po­plat­kem s even­tu­ál­ním do­účto­vá­ním slu­žeb pro­ve­de­ných nad smluv­ní rá­mec.

Rá­di Vám při­pra­ví­me ne­zá­vaz­nou ce­no­vou na­bíd­ku služ­by Support Line. Po­kud by Vám ovšem dlouho­do­bý smluv­ní vztah z ja­ké­ho­ko­li dů­vo­du ne­vy­ho­vo­val, o­chot­ně Vám po­skyt­ne­me své služ­by na vy­žá­dá­ní.

Služ­by po­sky­tu­je­me de­sít­kám zá­kaz­ní­ků v ce­lé Čes­ké re­pub­li­ce. Jsou ji­mi po­boč­ky nad­ná­rod­ních kor­po­ra­cí, stát­ní in­sti­tu­ce, ško­ly, fir­my z nej­růz­něj­ších o­bo­rů i jed­not­liv­ci. Spo­lu­prá­ce s ně­kte­rý­mi z nich tr­vá ne­pře­tr­ži­tě již dé­le než 20 let. Me­zi na­še zá­kaz­ní­ky pat­ří:

 • Adresa
  BERÁNEK, spol. s r.o.
  Kleinerova 1469
  272 01  Kladno

  Česká republika
 • Provozní doba
  pondělí - pátek
  8:00 - 16:00
 • Mapa
  50°8'40.899"N 14°5'44.285"E
 • Telefon
  312 242 232, 605 202 495
 • Fax
  312 242 252

Zajímají-li Vás údaje vedené státem o naší firmě, zde jsou na ně odkazy: